Fizyka Techniczna

kierunkowe efekty kształcenia

METODY TECHNICZNE W KRYMINALISTYCE

zestawienie modułów

studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Kryminalistyka zajmuje się sposobami oraz technicznymi metodami wykrywania i udowadniania przestępstw. Podczas nauki studenci zdobędą wiedzę na temat posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi. Techniki te wykorzystują osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, biologicznych, chemicznych i informatycznych. Studenci posiadają umiejętności z zakresu analizy i odzyskiwania danych z nośników elektronicznych, poznają takie dziedziny kryminalistyki jak daktyloskopia, balistyka, traseologia i inne. Zdobędą też umiejętności stosowania metod numerycznych i obliczeniowych, technik eksperymentalnych oraz formułowania na tej podstawie wniosków jakościowych i ilościowych.

Absolwenci specjalności Metody Techniczne w Kryminalistyce po VII semestrach nauki kończą studia z tytułem inżyniera. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na pracę w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych. Absolwenci mogą zdobyć zatrudnienie w laboratoriach naukowych i kryminalistycznych, a także obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, placówkach administracji państwowej, biurach detektywistycznych. Mają kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki.

nabór 2014/2015: plan studiów

nabór 2015/2016: plan studiów

nabór 2016/2017: plan studiów

studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Kierunek przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastospwań fizyki, opartej na gruntownych podstawach nauk matematyczno przyrodniczych. Uczymy umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Nowoczesne laboratorium umożliwi zdobycie wiedzy dotyczącej konwencjonalnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach i innych ośrodkach badawczych oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie przemysłowe i diagnostyczne, w jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury  i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). 

nabór 2014/2015: plan studiów

nabór 2015/2016: plan studiów

nabór 2016/2017: plan studiów

Edukacja Techniczno-Informatyczna

kierunkowe efekty kształcenia

 

zestawienie modułów

PROJEKTOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH

studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Na specjalności tej student zostanie przygotowany do realizacji zadań i projektów o charakterze informatycznym w przedsiębiorstwach świadczących usługi informatyczne lub samodzielnie wykorzystujących technologie internetowe i mobilne do realizacji celów biznesowych. Student zdobędzie orientację i umiejętności praktyczne związane z wytwarzaniem oprogramowania, jego planowaniem, inżynierią, projektowaniem, testowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem. Dzięki odpowiedniej wiedzy będzie potrafił zorganizować pracę swoją lub swojego zespołu ze szczególnym uwzględnieniem pracy grupowej, będzie miał dobrą orientację w działaniu i zastosowaniach różnych warstw aplikacji, dostępnych narzędziach i technologiach. Będzie realizować takie zadania, jak projektowanie i zarządzanie relacyjną lub plikową bazą danych, opracowanie i wytworzenie kompletnej aplikacji webowej i mobilnej z wykorzystaniem skryptowych i kompilowanych języków programowania, zaprojektowanie interfejsów i interakcji z użytkownikiem, integracja systemów w architekturze klient-serwer. Ponadto, student zapozna się z podstawowymi zagadnieniami blisko związanymi ze światem współczesnych technologii, takimi jak kwestie bezpieczeństwa, użyteczności, testowania, praca w chmurze, SEO czy regulacje prawne obowiązujące w tym obszarze. ABSOLWENCI specjalności po VII semestrach nauki kończą studia z tytułem INŻYNIERA. W czasie studiów otrzymują wykształcenie specjalistyczne z dziedziny nauk technicznych (informatyki) i mogą być zatrudniani jako projektanci aplikacji internetowych i mobilnych, administratorzy sieci i systemów informatycznych, programiści, administratorzy baz danych, specjaliści ds. wdrożeń i testowania oprogramowania, twórcy portali i aplikacji internetowych, a także jako analitycy systemowi i kierownicy projektów.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk informatycznych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

nabór 2015/2016: plan studiów (dla specjalności inżynieria komputerowa)

nabór 2016/2017: plan studiów

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (nauczycielska)

zestawienie modułów

studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Specjalizacja ta służy przygotowaniu wszechstronnie wykształconej w zakresie ogólno-technicznym kadry inżynierskiej posiadającej uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów informatyka i technika w szkołach podstawowych. Student zdobędzie solidne podstawy w zakresie techniki oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania technologii informacyjnych do wspomagania prac inżynierskich, naukowobadawczych i dydaktycznych, umiejętności uruchamiania komputerowo wspomaganych stanowisk dydaktycznych i laboratoryjnych, a także wspomagania zarządzania szkołą z wykorzystaniem metod i technik informatycznych, podstawową wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki oraz najnowszych metod nauczania, w tym metod i narzędzi właściwych dla e-edukacji.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych działach przemysłu, w szkolnictwie, instytucjach oświatowych, bankach, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

nabór 2016/2017: plan studiów